Przejdź do treści

Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Mega Travel sp. z o.o.

Mega Travel sp. z o.o. nie ma żadnych powiązań z podmiotami organizującymi imprezy sportowe, a w szczególności mecze piłkarskie, zawody motorowe, turnieje tenisowe, mecze koszykarskie, mecze hokejowe oraz z dostawcami biletów na te imprezy i nie odpowiada za należyte wykonanie przez nich świadczeń obejmujących w szczególności organizację imprez sportowych.
Mega Travel sp. z o.o. oświadcza, że nie jest właścicielem znaków towarowych klubów piłkarskich lub organizatorów rozgrywek (w tym w szczególności UEFA, FIFA, NBA i NHL), na których imprezy organizuje wyjazdy.
Zamieszczone znaki towarowe organizatorów zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Informujemy, iż prawa autorskie do zawartości niniejszych stron internetowych posiada MEGA TRAVEL Sp. z o.o. Zdjęcia są autorstwa Andrzeja Zarzeckiego, Zofii Suski, Krzysztofa Wiklik, Aleksandra Kramarz, Przemysława Rusieckiego, Mega Travel oraz kontrahentów i przyjaciół firmy.

Jakiekolwiek rozporządzanie danymi zawartymi na w/w stronie oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części, w celu kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania innym osobom bez zgody MEGA TRAVEL Sp. z o. o. może skutkować wystąpieniem z roszczeniami odszkodowawczymi na zasadzie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, Poz.83, Dz. U. Nr 44, Poz. 170 z późniejszymi zmianami).

Informacje zawarte na naszych stronach internetowych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Mega Travel sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami) oraz w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych na stronach internetowych należących do Mega Travel w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Mega Travel. Ponadto wszelkie komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części projektów, kreacji, idei i pomysłów zawartych na stronach internetowych jest również zakazane bez uprzedniej pisemnej zgody Mega Travel.

Niniejsza strona www.megatravel.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.